היי, כייף שבאתם, אנחנו כאן כדי שתרגישו יופי
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמוד הביתתקנון אתר

תקנון אתר

מטעמי נוחות נוסח התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי שימוש כלליים

קרא בבקשה את תנאי השימוש ואת הגבלות האחריות שלהלן בעיון לפני השימוש באתר Silkn.co.il (להלן – "אתר" זה). בעצם הגישה לאתר או השימוש בשירותים המוצעים בו (להלן "שירותים"), כולל השתתפות באזורים ציבוריים באתר, העלאת המלצות, סיפורי לקוחות, פעילות במדיה חברתית, בלוג ופורומים נלווים המשויכים לפעילות באתר זה, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, להוראות ולכל החוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא הימנע מלהשתמש באתר זה.

מדיניות פרטיות

בנוסף לעיון בתקנון, קרא בבקשה את מדיניות הפרטיות כדי להבין איך אנחנו אוספים מידע אישי וכיצד אנחנו משתמשים בו. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו אתה מסכים למדיניות הפרטיות המפורטת.

שינוי התקנון ותוספת תנאים

די.אמ. טי בע"מ שומרת על הזכות לשנות את התנאים, להחליפם או לעדכנם, בכל זמן נתון וללא הודעה מוקדמת. תאריך העדכון האחרון יופיע בדף הזה. המשך שימוש באתר ובשירותים על ידך יהווה הסכמה לכל שינוי או עריכה של תנאי השימוש. בנוסף, די.אמ. טי בע"מ שומרת על הזכות, להוסיף מפעם לפעם כללים הנוגעים לאזורים מסוימים באתר Silkn.co.il, ואלה יופיעו באזורים הרלוונטיים, בבירור. המשך השימוש באתר מהווה הסכמה גם לכללים הנוספים.

השעיה משימוש או סיום השימוש באתר

די.אמ. טי בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות: חסימת משתמש, חסימת IP , התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

בעלות על האתר והמידע המופיע בו

Silkn.co.il נמצא בבעלות די.אמ. טי בע"מ אלא אם יצוין אחרת, כולל עיצוב, תוכן ומאפיינים, מידע, איורים ורישומים, אופן הצגת מוצרים ועיצובם, סמלים, כפתורי ניווט, תצלומים, ציורים, גרפיקה, טקסט, דאטא, אודיו, וידאו, תכנה ועימוד. האתר בשלמותו ובחלקיו, מוגן בזכויות יוצרים, סימנים רשומים, סימני מסחר ושרות ובכל הגנה אחרת על קניין רוחני וכל זכות שמורה אחרת.

המידע באתר מסופק כמות שהוא

המידע באתר מסופק כמות שהוא, כולל כל ליקוי. השימוש באתר ובמידע המוצג בו נעשה על אחריות הגולשים. במידע המוצג באתר עלולות להיות שגיאות, השמטות, שגיאות כתיב או שהמידע עלול להיות לא מעודכן. מנהלי האתר יכולים לשנות, למחוק או לעדכן כל מידע באתר בכל זמן וללא הודעה מראש.

שימוש באתר והגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי

הנך מוזמן לצפות באתר, להשתמש בו ובמידע שבו לצרכי-מידע אישיים ולעריכת רכישות וביצוע הזמנות. אם לא נאמר אחרת, די.אמ. טי בע"מ לא מקנה לך את הרשות לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לבצע, לשעתק, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות נגזרות, למסור או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים אשר השגת מהאתר Silkn.co.il.

אתה רשאי להציג, ובכפוף להגבלות או לסייגים המפורטים בקשר לחומרים מסוימים, להעתיק באופן אלקטרוני, להוריד ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקים מהחומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימוש עצמי לא מסחרי, או על מנת להזמין מוצרים מדי.אמ. טי בע"מ . כל שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, ובכלל זה שינויים, העתקה, הפצה, פרסום חוזר, הצגה או העברה של התכנים של אתר זה, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת די.אמ. טי בע"מ אסור לחלוטין.

הטרדה בכל צורה או דרך באתר Silkn.co.il לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ושיחה, או באמצעות חומר תועבה או שפה פוגעת, אסורה לחלוטין. התחזות לאחר, לרבות התחזות לעובד של די.אמ. טי בע"מ, איש שרות, מנהל קהילה, או נציג או חבר או מבקר אחרים באתר אסורה אף היא. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת. אינך רשאי להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

הכשירות להשתמש באתר אינה ניתנת למי שהם מתחת לגיל 18. אם אתה גולש בן פחות מ 18 שנים, תוכל להשתמש באתר Silkn.co.il יחד עם הוריך או מי שמחזיק את המשמורת החוקית עליך. די.אמ. טי בע"מ אינה אוספת במודע מידע אודות גולשים שגילם מתחת לגיל 13 שנים. על ילדים מתחת לגיל 13 להימנע משליחת כל מידע אודות עצמם לאתר ולחברה. אם ילד מתחת לגיל 13 מעביר לחברה או לאתר מידע אודותיו והחריגה מובאת לידיעת די.אמ. טי בע"מ, היא תעשה כל מאמץ למחוק את המידע ממאגרי הנתונים שלה בהקדם האפשרי.

תלונות בעניין זכויות יוצרים

די.אמ. טי בע"מ מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ואנחנו מבקשים מגולשים באתר לנהוג באותו אופן. די.אמ. טי בע"מ, רשאית בנסיבות המתאימות ועל פי החלטה, לחסום את הגישה לאתר לגולשים, מנויים ובעלי חשבונות המפרים את חוק זכויות יוצרים בעניין תכנים שאינם שלהם. אם אתם מאמינים שתוכן שלכם הועתק ונגיש באתר Silkn.co.il באופן המפר את זכויותיכם בתוכן בו מדובר, או שיש אליו קישור מהאתר בדרך המפרה זכויות שלכם, אנא הודיעו על כך לדי.אמ. טי בע"מ בכתב לכתובת החברה, תוך צירוף המידע הדרוש להוכחת טענתכם.

שיפוי

במקרה של הפרת הוראה מתנאי שימוש אלה או כל זכות צד ג', תשפה את די.אמ. טי בע"מ, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

כתב ויתור והגבלת חבות

שירותי האתר ניתנים כפי שהם (As Is). די.אמ. טי בע"מ אינה מתחייבת ו/אף לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר אחרת. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריות המשתמש המלאה והבלעדית. די.אמ. טי בע"מ ו/או כל חברה קשורה ו/או בעלת רישיון מכוחו היא פועלת באתר ו/או מי מטעמן, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או חלק מהם.

הינך בלבד אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותך על הנתונים המוצגים באתר או באמצעותו וידוע לך כי די.אמ. טי בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לך או לצדדים שלישיים, כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים בו.

די.אמ. טי בע"מ לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, שגיאות, מחדלים, שיבושים, זמני תגובה, כשלים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למערכת המחשב ו/או לתשתיות של כל משתמש, לרבות אובדן מידע, או כל נזק אחר אשר ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות האתר.

האבטחה של Silkn.co.il

אנחנו מתחזקים מערכות אבטחה פיזיות, אלקטרוניות ופרוצדוראליות כולל נהלים פנימיים המיועדים להגן על Silkn.co.il, המערכות שלנו והמידע של גולשים ומשתמשים באתר. למשל, לטובת אבטחת הגלישה שלך באתר, אנחנו עשויים להשתמש בחומות-אש, טכניקות הצפנה ונהלי אימות. אף כי בכוונת די.אמ. טי בע"מ והאתר לנקוט צעדים סבירים ויותר למניעת החדרת גורמים הרסניים אחרים לאתר, אין אנו מתחייבים או ערבים להיותו של האתר או תכנים שמאן דהו עשוי להוריד ממנו נקיים מתכונות הרסניות כנ"ל. לכן, השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית. במקרה של אירוע אבטחה הפוגע בסודיות או פרטיות מידע גולשים, נודיע לך על כך כדי שתוכל לנקוט בצעדים המתאימים ולחסום את השימוש במידע שלך. אלא אם יצוין אחרת, נשתמש לצורך מסירת הודעות כאלה בכתובת המייל שסיפקת עם הרשמתך לאתר.

תקשורת אלקטרונית

כשאתה מבקר באתר Silkn.co.il או שולח אלינו דוא"ל, אתה מתקשר אתנו באמצעים אלקטרוניים. אתה מביע הסכמה לקבל מאיתנו מסרים אלקטרוניים. אנחנו נתקשר אתך באמצעות דוא"ל או העלאת הודעות לאתר. אתה מסכים בזאת שכל תקשורת כזו, כולל הסכמים, הודעות, גילויים ומסרים אחרים שנספק לך, מתנהלת לשביעות רצונך ועונה על כל דרישה חוקית שיש לך בעניין תקשורת כזו, בכתב.

סמכות שיפוטית ודין תנאי השימוש

די.אמ. טי בע"מ אינה מציגה את המידע באתר, השירותים או המוצרים המוצעים זו כראויים, זמינים או חוקיים בכל מקום שהוא. אלה הבוחרים להיכנס לאתר ולמידע שבו, השירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו, עושים זאת מיזמתם ואחראים לציית לחוקי מדינת ישראל. הנך מאשר, לכל מטרה שהיא, שתנאי השימוש הנ"ל יהיו תחת פיקוח ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל

סימן מסחרי

שם המותג Silk'n ושם האתר Silkn.co.il והלוגו שלהם הם סימנים מסחריים בבעלות די.אמ. טי בע"מ. מילים וסמלים מודגשים אחרים, המשמשים לזיהוי מקור סחורה או שירותים על-ידי ספקים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעלי זכויות אחרים.

די.אמ. טי בע"מ

ת.ד. 4050 , מיקוד 4673308 הרצליה, ישראל.

נגישות

אנחנו פה בשבילכם!

אם אתם צריכים יעוץ, ליווי, תמיכה,
או מחפשים את המתנה הנכונה –
אנחנו כאן כדי לעזור.
שירות לקוחות: 09-777-1414 09-777-1414 ראשון – חמישי 09:00-17:00 contact@silkn.co.il