Back to Top

תקנון מבצע "90 ימי התנסות" ב - ToothWave

1. כללי
פרק זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע ברכישת מברשת שיניים ToothWave של חברת הום סקינוביישנס בע"מ, והכל כמפורט להלן.
2. הגדרות
2.1 "החברה" : חברת הום סקינוביישנס בע"מ שכתובתה הינה רחוב הקידמה, בניין תבור, יקנעם עילית.
2.2 : "מכשיר" : מברשת שיניים Toothwave.
2.3 : "תקופת המבצע" : החל מתאריך 01/05/2021 ועד התאריך 31/12/2021 או עד גמר המלאי.
2.4 : "מועד הרכישה" : התאריך בו נרכש המכשיר במהלך תקופת המבצע, ללא תלות באופן ו/או מיקום הרכישה.
2.5 : "תקופת ההחזרה" : תקופה שמניינה 90 יום החל ממועד הרכישה.
2.6 : "המועד הקובע להחזרת המכשיר" : המועד בו ניתן אישור דואר ישראל להחזרת המכשיר לחברה, או המועד בו אישרה החברה בכתב או בטלפון כי קיבלה חזרה לידיה את המכשיר, ובלבד שהמועד כאמור נעשה במהלך תקופת ההחזרה.
3. פרטי ומהות המבצע
לקוח, כהגדרתו באתר, זכאי להחזיר את המכשיר שנרכש בתקופת המבצע, וזאת במשך תקופת ההחזרה, וזאת מכל סיבה שהיא, כשהמכשיר תקין ובאריזתו המקורית, ולקבל לידיו את סכום הרכישה ששילם בעד המכשיר בניכוי סך של 175 ₪ (להלן: “החזר”).
4. הזכאי למבצע
4.1 : לקוח אשר רכש את המכשיר וכן התקיימו התנאים המצטברים שלהלן (להלן: “הלקוח”).
4.2 : המכשיר נרכש במהלך תקופת המבצע ושולמה בגינו תמורה מלאה.
4.3 : המכשיר הוחזר למשרדי החברה במהלך תקופת ההחזרה, באמצעות דואר רשום או במסירה פיזית ע”י הלקוח, או על ידי שליח מטעמו של הלקוח כשהמכשיר תקין על כל חלקיו (ללא שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית קנייה מקורית. מובהר כי בהעדר חשבונית קניה מקורית, החברה תהיה פטורה מלקבלו חזרה ו/או מתשלום ההחזר.
4.4 : הלקוח מחזיק באישור של החברה ו/או דואר ישראל המעיד על החזרת המוצר במועד הקובע, טרם חלוף תקופת ההחזרה. מובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש כי האישור כאמור יוצג בפניה כתנאי לתשלום ההחזר.
5. בכפוף להתקיימות התנאים לעיל, יבוצע החזר ללקוח בתנאים כדלקמן
5.1 : ההחזר יבוצע באמצעות צ’ק של החברה או זיכוי כרטיס האשראי שאיתו בוצעה העסקה במידה והלקוח שילם בכרטיס אשראי / פייפאל.
5.2 : במידה והלקוח ביצע את רכישת המכשיר בפריסת תשלומים, ההחזר יבוצע כדלקמן:
5.2.1 : ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר עולה על סכום ההחזר, אזי החברה תבצע החזר בהתאמות הנדרשות.
5.2.2 : ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר נמוך מסכום ההחזר, אזי החברה תהיה רשאית לבצע חיוב/ים נוספים, ולבצע החזר בהתאמות הנדרשות.
6. פרשנות
6.1 : בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל, תגברנה הוראות תקנון זה.
6.2 : האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
7. שונות
7.1 : המבצע תקף בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
7.2 : האחריות למסירת פרטי מידע מדויקים ונכונים מוטלת על הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין אי תשלום ההחזר הנובע ממסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או ככל והלקוח אינו עומד בתנאי המבצע.
7.3 : האחריות למימוש המבצע הינה על הלקוח בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
7.4 : החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל אדם אחר עקב או כחלק מההשתתפות במבצע ו/או שימוש במכשיר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה עפ”י חוק.
7.5 : אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות החברה בקשר עם החזרת מכשיר שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול, טיפול ומשלוח בסכום של 5% או 50 ₪, הנמוך מביניהם בהתאם להוראות החברה והוראות כל דין.
7.6 : החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או לשנותו ו/או לבטל ולהוסיף סעיפים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע וסכום ההחזר, או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לכל דין.
7.7 : המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה ממולץ ע”י רופא שיניים.
7.8 : יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7.9 : אין בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הגנה או זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.

איפה אפשר למצוא אותנו?