Back to Top

הודעה 


מובא בזה לידיעת ציבור לקוחות החברה כי בית המשפט המחוזי מרכז (להלן: "בית המשפט") אישר הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה")במסגרת ת.צ. 20933-01-14  פילו נ. הום סקינוביישנס בע"מ  (להלן בהתאמה: "התובענה הייצוגית" ו-"החברה").

 

עיקרי הסדר הפשרה:

1. חבר הקבוצה הינו כל אדם אשר רכש בישראל מכשיר "Flash&Go" או "SensEpil", מכל דגם שהוא (להלן: "המכשירים"), החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 20.11.2017 (להלן: "התקופה הרלבנטית") (להלן: "חבר הקבוצה").

2. כל חבר קבוצה יהא זכאי לפיצוי אחד, לפי בחירתו (ובגין כל מכשיר שנרכש על ידו), מבין הפיצויים שלהלן: א. מנורה לשימוש במכשירים בשווי של 300 ₪, כאמור בהסכם הפשרה, בהתאם לסוג המכשיר. ב. שובר הנחה בסך של 175 ₪ לרכישת איזה ממוצרי החברה כאמור באתר האינטרנט של החברה https://www.silkn.co.il. חבר הקבוצה יוכל לממש את זכותו לפיצוי עד ליום 26.05.2020.

3. תנאי לקבלת חבר הקבוצה אחד משני הפיצויים שלעיל הינו בהוכחתו לחברה את חברותו בקבוצה על ידי הצגתו לידיה אחד מן המסמכים הבאים: א. חשבונית רכישה מקור או העתק של אחד מהמכשירים בתקופה הרלבנטית. ב. מכשיר בצירוף אחד מאלה: תעודת אחריות בשפה העברית או מדריך שימוש בשפה העברית או אריזת המכשיר בעברית הכוללת את המצגים שנטען בתביעה כי הינם מטעים. ג. אישור מקורי על רכישת המכשירים או חשבונית משוחזרת או חשבונית מתאימה למקור מאת המשווקים המורשים בתקופה הרלוונטית (המשביר לצרכן, ניו פארם ועוד).

4. עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד יכנס לתוקפו ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר של התובעת הייצוגית ו/או חברי הקבוצה המיוצגת כלפי החברה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא, בכל הנוגע לעילות שנזכרו ו/או שפורטו במסגרת התובענה ובכלל כך בכתב התביעה ו/או בבקשת האישור ו/או בהחלטת האישור ו/או במסגרת כתבי בי דין אחרים שהוגשו בשלב בירור בקשת האישור.

5. הסדר הפשרה המלא, על נספחיו, עומד לעיון הקבוצה המיוצגת במזכירות בית המשפט מחוזי מרכז, ברחוב הציונות 1  בלוד. הסכם פשרה מתוקן

איפה אפשר למצוא אותנו?