Back to Top

מברשת שיניים חשמלית ToothWave | מחקרים קליניים

תקציר נתוני המחקרים הקליניים


נערך מחקר קליני מקדים עם כמות נבדקים קטנה למשך שמונה שבועות. מטרת המחקר הייתה לבדוק את מידת הבטיחות והיעילות של מברשת ToothWave בהפחתת כתמים והבהרת גוון השן. הנבדקים התבקשו להשתמש רק בפונקציית DentalRF ללא רטט. מצב הכתמים וגוון השן נמדד בתחילת הניסוי, לאחר ארבעה שבועות ולאחר שמונה שבועות. כל הנבדקים הביעו שביעות רצון ותחושת ניקיון ברורה לאחר הצחצוח.

 

לאחר מכן נערך מחקר עוקבה (פרוספקטיבי) אקראי, חד-סמיות ודו-זרועי בוצע עם 86 נבדקים. מטרת המחקר הייתה לבדוק את מידת הבטיחות והיעילות של מברשת השיניים  ToothWave.


הנבדקים חולקו אקראית לאחת משתי קבוצות, כאשר כל קבוצה קיבלה אחת מהשתיים:

•    מברשת השיניים ToothWave המופעלת באמצעות RF (n=45)
•    מברשת שיניים חשמלית מאושרת על ידי ארגוני רפואת שיניים (n-41) לקבוצת הביקורת

הנבדקים התבקשו לצחצח שיניים פעמיים ביום, כל יום, במשך ששה שבועות. המדדים של רובד חיידקים (RMNPI), אבנית (V=MI), דלקת חניכיים (MGI), ודימום (GBI) נרשמו בנקודת ההתחלה, לאחר ארבעה שבועות ולאחר שישה שבועות.

לאחר ששה שבועות של צחצוח שיניים, ממוצע הפלאק (רובד חיידקים), האבנית ודלקות החניכיים בקבוצת ה ToothWave היה נמוך משמעותית מזה שנמדד בקבוצת הביקורת. בנוסף, השיפורים בקבוצת ה- ToothWave לעומת המצב בנקודת ההתחלה בהיבטים של פלאק, אבנית ודלקות חניכיים היו גבוהים משמעותית מאלה של קבוצת הביקורת בתום ששה שבועות של צחצוח.

בתום ששה שבועות של צחצוח עם מברשת השיניים ToothWave , נצפתה גם הפחתה משמעותית בשיעור האבנית, בעוד שבקבוצת הביקורת נצפתה הצטברות של אבנית באותו פרק זמן. שתי מברשות השיניים הוכחו כתקינות בשימוש ולא דווחו בעיות לגבי אף אחת מהן.

המחקר הראה שמברשת השיניים ToothWave מספקת יתרונות משמעותיים בהפחתה של פלאק ואבנית ובמניעה וטיפול בדלקות חניכיים בהשוואה לקבוצת הביקורת, שהנבדקים בה השתמשו במברשת שיניים חשמלית באישור איגוד רופאי השיניים האמריקאי (ADA).

Safety and Efficacy of a Novel Toothbrush Utilizing RF Energy for Teeth Shade Whitening and the Reduction of Teeth Stains

Kimberly R Milleman1, Tori L Grahovac1, Abigale L Yoder1, Liora Levi2* and Jeffery L Milleman1


בתחילת הניסוי

בתחילת הניסוי  

 

לאחר 4 שבועות

 לאחר 4 שבועות  

 

לאחר 8 שבועות

 לאחר 8 שבועות

 

ניתן לצפות במאמר כאן.

קנו עכשיו

מברשת שיניים חשמלית ToothWave | מחקרים קליניים

תקציר נתוני המחקרים הקליניים


נערך מחקר קליני מקדים עם כמות נבדקים קטנה למשך שמונה שבועות. מטרת המחקר הייתה לבדוק את מידת הבטיחות והיעילות של מברשת ToothWave בהפחתת כתמים והבהרת גוון השן. הנבדקים התבקשו להשתמש רק בפונקציית DentalRF ללא רטט. מצב הכתמים וגוון השן נמדד בתחילת הניסוי, לאחר ארבעה שבועות ולאחר שמונה שבועות. כל הנבדקים הביעו שביעות רצון ותחושת ניקיון ברורה לאחר הצחצוח.

 

לאחר מכן נערך מחקר עוקבה (פרוספקטיבי) אקראי, חד-סמיות ודו-זרועי בוצע עם 86 נבדקים. מטרת המחקר הייתה לבדוק את מידת הבטיחות והיעילות של מברשת השיניים  ToothWave.


הנבדקים חולקו אקראית לאחת משתי קבוצות, כאשר כל קבוצה קיבלה אחת מהשתיים:

•    מברשת השיניים ToothWave המופעלת באמצעות RF (n=45)
•    מברשת שיניים חשמלית מאושרת על ידי ארגוני רפואת שיניים (n-41) לקבוצת הביקורת

הנבדקים התבקשו לצחצח שיניים פעמיים ביום, כל יום, במשך ששה שבועות. המדדים של רובד חיידקים (RMNPI), אבנית (V=MI), דלקת חניכיים (MGI), ודימום (GBI) נרשמו בנקודת ההתחלה, לאחר ארבעה שבועות ולאחר שישה שבועות.

לאחר ששה שבועות של צחצוח שיניים, ממוצע הפלאק (רובד חיידקים), האבנית ודלקות החניכיים בקבוצת ה ToothWave היה נמוך משמעותית מזה שנמדד בקבוצת הביקורת. בנוסף, השיפורים בקבוצת ה- ToothWave לעומת המצב בנקודת ההתחלה בהיבטים של פלאק, אבנית ודלקות חניכיים היו גבוהים משמעותית מאלה של קבוצת הביקורת בתום ששה שבועות של צחצוח.

בתום ששה שבועות של צחצוח עם מברשת השיניים ToothWave , נצפתה גם הפחתה משמעותית בשיעור האבנית, בעוד שבקבוצת הביקורת נצפתה הצטברות של אבנית באותו פרק זמן. שתי מברשות השיניים הוכחו כתקינות בשימוש ולא דווחו בעיות לגבי אף אחת מהן.

המחקר הראה שמברשת השיניים ToothWave מספקת יתרונות משמעותיים בהפחתה של פלאק ואבנית ובמניעה וטיפול בדלקות חניכיים בהשוואה לקבוצת הביקורת, שהנבדקים בה השתמשו במברשת שיניים חשמלית באישור איגוד רופאי השיניים האמריקאי (ADA).

Safety and Efficacy of a Novel Toothbrush Utilizing RF Energy for Teeth Shade Whitening and the Reduction of Teeth Stains

Kimberly R Milleman1, Tori L Grahovac1, Abigale L Yoder1, Liora Levi2* and Jeffery L Milleman1


בתחילת הניסוי

בתחילת הניסוי  

 

לאחר 4 שבועות

 לאחר 4 שבועות  

 

לאחר 8 שבועות

 לאחר 8 שבועות

 

ניתן לצפות במאמר כאן.

קנו עכשיו
איפה אפשר למצוא אותנו?